පිස්සු හැදෙන අවුරුද්දක් නේද ? මේ අවුරුද්දෙ ජිම් පිස්සො සෙට් එකට නම් එච්චර හොද කාලයක් නෙමේ ඇයි ඉතින්