ආයුබොවන් හැමෝටම සුබ දවසක් කියන ගමන් අදත් අපි කතා කරන්න හිතුවෙ අලුත් මාතෘකාවක් හැමෝම අපෙන් ඉල්ලපු මාතෘකාවක් ගැන