සප්ලිමන්ට් ගැහුවම වද වෙනවද ? ආයුබෝං කියල පිලිගන්නව හැමෝම. ටොපික් එක දැක්කම බය උනාද ? ලමයි දන්නවද ජිම්